.RU

Раздел VІ^ ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ - Този правилник урежда устройството, числеността,...


Раздел VІ


^ ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ


Чл. 41. Дейността на общинската администрация се осъществява от държавни служители и служители по трудово правоотношение.

Чл. 42. (1) Служителите в общинската администрация осъществяват своята дейност в съответствие със Закона за държавния служител, Кодекса на труда и подзаконовите нормативни актове към тях, Етичния кодекс, Инструкцията за документационната и деловодната дейност в общинска администрация и другите нормативни актове, в съответствие с характера на дейността им.

(2) Всички вътрешно-нормативни правила за работа в община Девня, освен регламентираните със закон, се утвърждават от кмета на общината.

Чл. 43. (1) Професионалната квалификация, включваща задължителна минимална степен на завършено образование и общ и служебен трудов стаж, необходима за заемане на длъжност в общинската администрация се съгласно Единния класификатор на длъжностите в администрацията.

(2) С щатното разписание и длъжностните характеристики могат да се определят и допълнителните изисквания.

Чл. 44. Държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение в общината, изпълняват възложените им задачи и отговарят пред прекия си ръководител в ръководството на общината за изпълнението на работата, съобразно длъжностните им

характеристики.

Чл. 45. Служителите не могат да правят изявления от името на общинската администрация без съгласието на кмета на община Девня.

Чл. 46. През работно време се забранява:

- извършване на лична и всякаква друга, несвързана със служебните задължения работа;

- водене на телефонни разговори, които не са свързани с изпълнение на служебните задължения;

- провеждане на събрания, заседания и други обществени прояви, извън служебно организираните такива.

Чл. 47. Служителите не могат да напускат сградата на общината в рамките на работното време без предварително подадена заявка за отсъствие, подписана от прекия им ръководител след съгласуване с ръководството на общината.

Чл. 48. (1) Работното време на служителите е от 8.30 часа до 17.00 часа с обедна почивка от 12.00 до 12.30 часа.

(2) Работното време на служителите в Информационния център е от 8.30 часа до 17.00 часа

(3) Контролът по спазването на работното време и неговото уплътняване по звена се осъществява от директорите на дирекции.

(3) Кметът на общината може да променя посоченото работно време със заповед.

Чл. 49. При необходимост служителят е длъжен да изпълнява задълженията си и след изтичане на работното време без да се нарушава междудневната и междуседмичната почивка.

Чл. 50. (1) За принос при изпълнение на служебните си задължения служителите в общинската администрация могат да бъдат награждавани с отличия и награди.

(2) Вида на отличията и предпоставките за награждаване на общинските служители се регламентират в Правила за награждаване на общинските служители, утвърдени със Заповед на кмета на общината.

Чл. 51. За нарушение на трудовата дисциплина служителите носят дисциплинарна отговорност по Кодекса на труда, Закона за държавния служител и Етичния кодекс.

Чл. 52. Приемането на граждани от кмета на общината се осъществява по следния график:

гр. Девня

Сряда от 09.00 часа до 11.00 часа

Четвъртък от 14.00 часа до 16.00 часа

с. Кипра

Всеки втори понеделник от месеца от 16.00 до 18.00 часа

с. Падина

Всеки четвърти понеделник от месеца от 16.00 до 18.00 часа

Чл. 53. (1) Командировките се извършват въз основа на предварително издадена писмена командировъчна заповед от кмета на общината, извеждат се в деловодството и се подпечатват с печата на институцията, в което е командировано лицето.

(2) Командированият може да ползва служебен аванс за командировката.

(3) За времето на командировката се заплащат пътни, дневни и квартирни съгласно утвърденото в командировъчната заповед и Наредбата за командировки в страната.

Чл. 54. (1) Служителите ползват платен годишен отпуск съгласно КТ, ЗДС, Наредбата за служебното положение на държавните служители и подписания Колективен трудов договор, по длъжности;

(2) Ползването на платения годишен отпуск може да бъде на не повече от две части по взаимна договореност с работодателя.

(3) Молба за ползване на годишен отпуск се подава не по-късно от 3/три/ работни дни преди началото на ползването. Молбата се съгласува с прекия ръководител, директора на дирекция, който дава писмено становище по повод изразеното желание от молителя и определя негов заместник. Главният специалист “Човешки ресурси” отразява в молбата размера на полагащия се платен отпуск, ползваните до момента дни и останалите от предходни периоди.

(4) Платеният годишен отпуск се ползва от служителя с писменото разрешение на кмета. Издаването на заповедта се извършва от главния специалист “Човешки ресурси”;

(5) При отсъствие поради временна нетрудоспособност служителите са задължени своевременно да уведомяват прекия си ръководител за отсъствие поради заболяване и да представят болничния лист в деня на издаването му.

Чл. 55. (1) Изплащане на трудовото възнаграждение се извършва съгласно Вътрешни правила за работна заплата в общината при спазване разпоредбите на Кодекса на труда и Закона за държавния служител.

(2) Трудовото възнаграждение на служителите се изплаща с дебитни карти. Изплащането се извършва до 10-то число от месеца за предходния месец.

Чл. 56. (1) При прекратяване на служебните или трудовите правоотношение със служителите е необходимо същите да представят попълнен и подписан обходен лист, показващ че лицето няма неуредени имуществени и парични взаимоотношения с работодателя. Умишлено причинените вреди и щети се уреждат по съответния законов ред.

(2) При прекратяване на служебните или трудовите правоотношения с длъжностни лица - материално отговорни или съхраняващи служебни реквизити се съставя приемо-предавателен протокол. Установените нарушения и липси, ако има такива, се отстраняват по съответния законов ред.

(3) При прекратяване на служебните или трудовите правоотношения служителите предават всички намиращи се при тях документи и печати на прекия си ръководител с приемно-предавателен протокол.

(4) При смяна на директор на дирекция и главния специалист – архив документите се предават, съответно приемат с опис и протокол.


^ ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§ 1. Правилникът е приет на основание чл. 44, ал.1, т.16 от ЗМСМА, във връзка с чл. 11 от Закона за администрацията. и чл. 2, ал. 3 от Закона за държавния служител и е утвърден със Заповед № 1002- 40 / 19.02.2004 г. на кмета на община Девня и е актуализиран със Заповед № 1002 – 174 / 18.04.2006 г. на кмета на община Девня.

§ 2. Правилникът е актуализиран със Заповед № 1002-78 / 14.02.2007 г. на кмета на община Девня.

§ 3. Правилникът е утвърден от кмета на община Девня със Заповед № 1002-265 от 17.05.2008 г., във връзка с приета Структура на общинската администрация от Общински съвет – Девня с Решение № 83 от 27.03.2008 г. и Решение № 101 от 17.04.2008 г. и влиза в сила от датата на неговото подписване.

§ 4. Правилникът е актуализиран със Заповед № 1002-329 / 18.06.2008 г. на Кмета на Община Девня във връзка с промяна на структурата на общинската администрация, приета с Решение № 112 / 05.06.2008 г. на Общинския съвет.

§ 5. Правилникът е актуализиран със Заповед № 1002-573 / 02.10.2008г. на Кмета на Община Девня във връзка с промяна на структурата на общинската администрация, приета с Решение № 265 / 27.03.2009 г. на Общинския съвет.

programma-sorevnovanij-belaya-ladya-27-29-marta-1998-g-r-i-molozhe-den-priezda-27-marta-nachalo-igr-27-marta-v-11-00ch-28-29-marta-v-10-00ch-sostav-komandi-3-malchika-1-devochka-1-predstavitel.html
programma-sorevnovanij-distanciya-triatlona-750-metrov-plavanie-20-km-velosiped-kross-kantri-5-km-beg-01-iyulya-2012-g.html
programma-sorevnovanij-lizhnie-gonki.html
programma-sorevnovanij-pp-vidi-sporta-sostav-komandi-glavnij-sudya-po-vidam.html
programma-sorevnovanij-sorevnovaniya-provodyatsya-v-treh-vidah-turistskie-naviki.html
programma-sorevnovanij-vozrastnie-gruppi-29-iyulya-den-priezda-uchastnikov-sorevnovaniya-po-triatlonu-uchastniki-i-vozrastnie-gruppi.html
 • obrazovanie.bystrickaya.ru/prestupleniya-protiv-respubliki-uzbekistan.html
 • uchenik.bystrickaya.ru/gomoseksualizm-kak-forma-deviacii-v-sovremennom-obshestve.html
 • zadachi.bystrickaya.ru/prilozhenie-2-sokolova-m-v-s594-istoriya-turizma-ucheb-posobie.html
 • control.bystrickaya.ru/doklad-o-deyatelnosti-upolnomochennogo-po-pravam-cheloveka-stranica-78.html
 • znaniya.bystrickaya.ru/provedenie-ukrupnennih-raschetov-kolichestva-naseleniya-prozhivayushego-v-usloviyah-sverhnormativnogo-zagryazneniya-okruzhayushej-sredi.html
 • kolledzh.bystrickaya.ru/436trebovaniya-k-metrologicheskomu-obespecheniyu-tehnicheskoe-zadanie-gosudarstvennij-kontrakt-ot-04-08-2006-goda.html
 • ucheba.bystrickaya.ru/prilozhenie-viii-kommentarii-k-proektu-federalnogo-zakona-o-specializirovannih-gosudarstvennih-ili-municipalnih-nekommercheskih-organizaciyah.html
 • lektsiya.bystrickaya.ru/proektov-centra-lechebnoj-pedagogiki-moskva-vse-lyudi-mogut-uchitsya-stranica-14.html
 • grade.bystrickaya.ru/metodicheskie-ukazaniya-rassmotreni-i-utverzhdeni-na-zasedanii-kafedri-buhgalterskogo-ucheta-18-aprelya-2007-g-protokol-6.html
 • textbook.bystrickaya.ru/iv-prilozhenie-svbazarnova-aisliva--3-lokalnaya-politika-mestnoe-samoupravlenie-rossijskij.html
 • knigi.bystrickaya.ru/slovo-na-poklonenie-chestnomu-i-zhivotvoryashemu-krestu-sredi-sv-chetiredesyatnici.html
 • essay.bystrickaya.ru/ekonomika-narodnoe-hozyajstvo-ekonomicheskie-nauki-byulleten-novih-postuplenij-za-dekabr-2010-goda.html
 • university.bystrickaya.ru/fakultet-socialnoj-i-korrekcionnoj-pedagogiki-stanovlenie-logopsihologii-kak-nauchnoj-oblasti.html
 • exchangerate.bystrickaya.ru/kolebatelnie-dvizheniya-vospriyatie-zvukovih-kolebanij-chast-3.html
 • predmet.bystrickaya.ru/s-v-naumenko-filial-kgpu-im-v-p-astafeva-v-g-kanske.html
 • urok.bystrickaya.ru/primernaya-programma-naimenovanie-disciplini-fizika-rekomenduetsya-dlya-napravlenij-podgotovki.html
 • universitet.bystrickaya.ru/tema-subekt-prestupleniya-subektivnaya-storona-prestupleniya-uchebno-metodicheskij-kompleks-udk-bbk-u-rekomendovano.html
 • thesis.bystrickaya.ru/prilozhenie-2-rukovodstvo-polzovatelya-diplomnaya-rabota.html
 • report.bystrickaya.ru/istoricheskie-svedeniya-o-shkole.html
 • teacher.bystrickaya.ru/fundshubru-17062010-pensionnij-vozrast-monitoring-smi-rf-po-pensionnoj-tematike-18-iyunya-2010-goda.html
 • student.bystrickaya.ru/1-dekabrya-karaganda-ip-tezis-pri-podderzhke-centra-gumanitarnih-issledovanij-mezhdunarodnaya-nauchnaya-konferenciya-visshee-obrazovanie-segodnya-tradicii-i-innovacii.html
 • grade.bystrickaya.ru/obekt-kalkulirovaniya-kalkulyacionnie-edinici-sposobi-kalkulirovaniya.html
 • assessments.bystrickaya.ru/diplomati-trebuyut-bolshe-deneg.html
 • uchebnik.bystrickaya.ru/v-anape-zavershilsya-otkritij-vserossijskij-chempionat-detsko-yunosheskih-avtomobilnih-shkol-i-sekcij-obshestva-avtomobilistov-provedyonnij-pri-podderzhke-departament-stranica-4.html
 • credit.bystrickaya.ru/plan-raboti-pedagoga-psihologa-na-2009-2010-uchebnij-god-m-danki-tema-cennost-poznaniya-stremlenie-k-novomu-put-k-formirovaniyu-motivacionnoj-sferi-obuchayushihsya.html
 • lesson.bystrickaya.ru/mihail-ageev-roman-s-kokainom-stranica-3.html
 • write.bystrickaya.ru/fajl-obmena-fajl-prikaz-federalnoj-nalogovoj-sluzhbi-ot-21-marta-2012g-nmmv-7-6172-ob-utverzhdenii-formatov.html
 • apprentice.bystrickaya.ru/zoogigienicheskie-trebovaniya-k-virashivaniyu-svinomatok.html
 • lecture.bystrickaya.ru/basim-daildar-ndirudi-subsidiyalau-arili-simdik-sharuashilii-nimini.html
 • uchenik.bystrickaya.ru/kollektivnaya-materialnaya-otvetstvennost-kak-sposob-predotvrasheniya-poter-v-magazinah-roznichnoj-seti-chast-2.html
 • shkola.bystrickaya.ru/osnovi-dokumentacionnoj-sistemi-upravleniya.html
 • knowledge.bystrickaya.ru/nauchnihrabo-t-stranica-8.html
 • lecture.bystrickaya.ru/7pervim-gorodom-otkrito-ne-priznavshim-vlasti-kievskogo-knyazya-bil-test-1-vam-predstavleno-40-voprosov-po-istorii-rossii-gruppa.html
 • turn.bystrickaya.ru/plan-obshaya-harakteristika-metoda-vzyatie-naveski-rastvorenie-naveski-analiziruemogo-veshestva-osazhdenie.html
 • ucheba.bystrickaya.ru/prakticheskie-zadaniya-k-teme-3-programma-disciplini-dn-f7-ekonomika-truda-dlya-podgotovki-bakalavra-napravleniya.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.