.RU

Раздел I ^ Условно осъждане - Задача и предели на действие на наказателния кодекс


Раздел I
^ Условно осъждане

Чл. 66. (1) (Изм., ДВ, бр. 28 от 1982 г.; попр., бр. 31 от 1982 г.; изм., бр. 92 от 2002 г.) Когато съдът налага наказание лишаване от свобода до три години, с изключение на обществено порицание, с изключение на обществено порицание, той може да отложи изпълнението на наложеното наказание за срок от три до пет години, ако лицето не е осъждано на лишаване от свобода за престъпление от общ характер и ако съдът намери, че за постигане целите на наказанието и преди всичко за поправянето на осъдения не е наложително да изтърпи наказанието.

(2) (Изм., ДВ, бр. 92 от 2002 г.) Изпитателният срок не може да надминава срока на наложеното наказание лишаване от свобода с повече от три години.

(3) Когато са наложени две или повече наказания, съдът при предпоставките на ал. 1 и съобразно с особеностите на случая може да отложи изпълнението на всички или само на някои от тях.

(4) (Нова, ДВ, бр. 28 от 1982 г.) През изпитателния срок осъденият е длъжен да работи или да учи.

Чл. 67. (1) Когато отложи изпълнението на наказанието, съдът може да възложи на съответната обществена организация или трудов колектив с тяхно съгласие полагането на възпитателни грижи спрямо осъдения през изпитателния срок.

(2) Когато липсва такова съгласие или когато съдът намери това за необходимо, той възлага на определено лице възпитателните грижи за условно осъдения. Ако условно осъденият има местоживеенето си в друго населено място, това лице се определя от съответния народен съд.

(3) (Нова, ДВ, бр. 92 от 2002 г.) Когато отложеното наказание лишаване от свобода е не по-малко от шест месеца, съдът може да постанови пробация през изпитателния срок.

(4) (Нова, ДВ, бр. 28 от 1982 г.; отм., бр. 92 от 2002 г.).

(4) (Предишна ал. 3, ДВ, бр. 92 от 2002 г.) Когато отложи изпълнението на наказанието по отношение на непълнолетен, съдът уведомява съответната местна комисия, която организира полагането на възпитателните грижи.

(5) (Изм., ДВ, бр. 95 от 1975 г.; предишна ал. 4, бр. 28 от 1982 г.) Общият контрол относно възпитателните грижи и поведението на условно осъдените се осъществява от народния съд по местоживеенето им.

(6) (Предишна ал. 5, ДВ, бр. 28 от 1982 г.) Редът и начинът за прилагане разпоредбите на предходните алинеи се уреждат със закон.

Чл. 68. (1) Ако до изтичане на определения от съда изпитателен срок осъденият извърши друго умишлено престъпление от общ характер, за което, макар и след този срок, му бъде наложено наказание лишаване от свобода, той изтърпява и отложеното наказание.

(2) Ако при условията на ал. 1 осъденият извърши непредпазливо престъпление, съдът може да постанови отложеното наказание да не бъде изтърпяно или да бъде изтърпяно изцяло или отчасти.

(3) (Изм., ДВ, бр. 28 от 1982 г., бр. 92 от 2002 г., бр. 103 от 2004 г.) Ако условно осъденият не изпълнява без основателна причина някоя от определените му по реда на чл. 67, ал. 3 пробационни мерки, съдът може по предложение на пробационния съвет да я замени с друга или да постанови да изтърпи изцяло или отчасти отложеното наказание лишаване от свобода.

(4) (Изм., ДВ, бр. 28 от 1982 г.) Извън случаите по предходните алинеи отложеното наказание не се изтърпява.

Чл. 69. (1) По отношение на лице, осъдено условно за престъпление, което то е извършило като непълнолетно, изпитателният срок е от една до три години.

(2) По отношение на такова лице в случаите на ал. 1 на предходния член съдът може да постанови то да бъде освободено отчасти или изцяло от изтърпяване на наказанието, чието изпълнение е било отложено.

Чл. 69а. (Нов, ДВ, бр. 28 от 1982 г.; изм., бр. 103 от 2004 г.) В случаите по чл. 68, ал. 2, 3 и 4 и чл. 69, ал. 2, ако осъденият в изпитателния срок извърши ново престъпление от общ характер, за което му е наложено наказание лишаване от свобода, или продължава да не изпълнява без основателна причина някоя от определените му по реда на чл.  67, ал. 3 пробационни мерки, той изтърпява останалата част от наказанието.

^ Р а з д е л  II 
Предсрочно освобождаване

Чл. 70. (1) (Изм., ДВ, бр. 153 от 1998 г.; доп., бр. 103 от 2004 г.) Съдът може да постанови условно предсрочно освобождаване от изтърпяване на останалата част от наказанието лишаване от свобода или пробация по отношение на осъден, който с примерно поведение и честно отношение към труда е дал доказателства за своето поправяне и е изтърпял фактически не по-малко от половината от наложеното наказание.

(2) (Изм., ДВ, бр. 92 от 2002 г.) Разпоредбата на ал. 1 се прилага и по отношение на лица, осъдени за престъпление, представляващо опасен рецидив, ако е изтърпяно фактически не по-малко от две трети от наложеното наказание и неизтърпяната част от наказанието не е повече от три години.

(3) Условно предсрочно освобождаване не се допуска повторно, освен ако деецът е бил реабилитиран за престъплението, по отношение на което е било приложено условно предсрочно освобождаване.

(4) (Изм., ДВ, бр. 92 от 2002 г.) Условното предсрочно освобождаване засяга и срока на наказанията лишаване от права по чл. 37, ал. 1, точки 6 и 7.

(5) (Изм., ДВ, бр. 92 от 2002 г.) При условно предсрочно освобождаване съдът може да освободи осъдения от изтърпяване на наложеното му наказание лишаване от права по чл. 37, ал. 1, точка 6 или 7.

(6) (Доп., ДВ, бр. 28 от 1982 г., бр. 92 от 2002 г., бр. 103 от 2004 г.) При условното предсрочно освобождаване за осъдения се установява изпитателен срок в размер на неизтърпяната част от наказанието, но не по-малко от шест месеца, за което време съдът може да постанови пробация като взема предвид доклад от пробационния служител.

(7) (Доп., ДВ, бр. 92 от 2002 г.) Освободеният предсрочно изтърпява отделно и неизтърпяната част от наказанието, ако в изпитателния срок извърши ново умишлено престъпление, за което се предвижда наказание лишаване от свобода или не изпълнява постановената пробация. Ако в този срок предсрочно освободеният извърши непредпазливо престъпление, съдът може да постанови отложеното наказание да не бъде изтърпяно или да бъде изтърпяно изцяло или отчасти.

(8) (Попр., ДВ, бр. 29 от 1968 г.) В случаите на предходната алинея осъденият изтърпява изцяло наказанието, от което е бил освободен по ал. 5 на този член.

(9) Срокът за реабилитация по чл. 86 при условното предсрочно освобождаване започва да тече от момента на изтичане на изпитателния срок.

Чл. 71. (1) Съдът може предсрочно да освободи осъдения на лишаване от свобода непълнолетен, ако се е поправил, след като е изтърпял фактически не по-малко от една трета от наложеното му наказание.

(2) По отношение на лице, осъдено за престъпление, което то е извършило като непълнолетно, след навършване на пълнолетието относно действието на предсрочното освобождаване се прилагат разпоредбите на чл. 70.

Чл. 72. (Отм., ДВ, бр. 92 от 2002 г.).

Чл. 73. (1) По отношение на предсрочно освободените съдът възлага организирането на надзора и възпитателните грижи за тях през изпитателния срок на съответната наблюдателна комисия, а за непълнолетните - на съответната местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

(2) Когато това е необходимо, съдът възлага надзора и възпитателните грижи на определена обществена организация с нейно съгласие или на определено лице, като уведомява за това наблюдателната или местната комисия.

(3) Общият контрол и ръководството относно възпитателните грижи и поведението на предсрочно освободените се осъществява от народния съд по местоживеенето им.

(4) Редът и начинът за прилагане разпоредбите на предходните алинеи се уреждат със закон.

^ Р а з д е л  III 
Помилване

Чл. 74. Президиумът на Народното събрание може чрез помилване да опрости изцяло или отчасти наложеното наказание, а смъртното наказание - да опрости или замени.

Глава осма 
^ ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ

Р а з д е л  I
Условно освобождаване от наказателна отговорност с предаване на обществено поръчителство

Чл. 75. (Отм., ДВ, бр. 62 от 1997 г).

Чл. 76. (Отм., ДВ, бр. 62 от 1997 г).

^ Р а з д е л  II 
Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на мерки за обществено въздействие от другарския съд 
(Отм., ДВ, бр. 105 от 1991 г.)

Р а з д е л  III 
Освобождаване от наказателна отговорност на непълнолетни с прилагане на възпитателни мерки

Чл. 78. В случаите, посочени в чл. 61, непълнолетният може да бъде освободен от наказателна отговорност, като се приложи съответна възпитателна мярка.

Р а з д е л  IV 
(Нов, ДВ, бр. 28 от 1982 г.)

Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание

Чл. 78а. (1) (Изм., ДВ, бр. 10 от 1993 г., бр. 62 от 1997 г., бр. 21 от 2000 г.) Пълнолетно лице се освобождава от наказателна отговорност от съда и му се налага наказание от петстотин до хиляда лева, когато са налице едновременно следните условия:

а) за престъплението се предвижда наказание лишаване от свобода до две години или друго по-леко наказание, когато е умишлено, или лишаване от свобода до три години или друго по-леко наказание, когато е непредпазливо;

а) (изм., ДВ, бр. 86 от 2005 г. - в сила от 29.04.2006 г.) за престъплението се предвижда наказание лишаване от свобода до три години или друго по-леко наказание, когато е умишлено, или лишаване от свобода до пет години или друго по-леко наказание, когато е непредпазливо;

б) деецът не е осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на този раздел;

в) причинените от престъплението имуществени вреди са възстановени.

(2) (Отм., ДВ, бр. 21 от 2000 г.).

(3) (Отм., ДВ, бр. 21 от 2000 г.).

(4) Съдът, който налага глобата по ал. 1, може да наложи и административно наказание лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност за срок до три години, ако лишаване от такова право е предвидено за съответното престъпление.

(5) Когато за извършеното престъпление е предвидено само глоба или глоба и друго по-леко наказание, административното наказание не може да надвишава размера на тази глоба.

(6) (Нова, ДВ, бр. 86 от 2005 г. - в сила от 29.04.2006 г.) Когато са налице основанията по ал. 1 и деянието е извършено от непълнолетно лице, съдът го освобождава от наказателна отговорност. В този случай съдът налага на дееца административно наказание обществено порицание, ако е навършил 16 години, или възпитателна мярка, ако не е навършил 16 години.

Р а з д е л  V 
(Нов, ДВ, бр. 28 от 1982 г.)

Определяне вида на освобождаване от наказателна отговорност

Чл. 78б. (Отм., ДВ, бр. 62 от 1997 г).

Глава девета 
^ ПОГАСЯВАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНОТО ПРЕСЛЕДВАНЕ И НА НАЛОЖЕНОТО НАКАЗАНИЕ

Чл. 79. (1) Наказателното преследване и изпълнението на наказанието се изключват:

1. когато деецът умре;

2. когато е изтекла предвидената от закона давност;

3. когато е последвала амнистия.

(2) Не се изключват по давност наказателното преследване и изпълнението на наказанието по отношение на престъпление против мира и човечеството.

Чл. 80. (1) Наказателното преследване се изключва по давност, когато то не е възбудено в продължение на:

1) (изм., ДВ, бр. 31 от 1990 г., бр. 153 от 1998 г.) двадесет години за деяния, наказуеми с доживотен затвор без замяна, доживотен затвор и 35 години за убийство на две или повече лица;

2) петнадесет години за деяния, наказуеми с лишаване от свобода повече от десет години;

3) десет години за деяния, наказуеми с лишаване от свобода повече от три години;

4) (изм., ДВ, бр. 62 от 1997 г.) пет години за деяние, наказуемо с лишаване от свобода повече от една година, и

5) две години за всички останали случаи.

(2) Давностните срокове по предходната алинея за престъпления, извършени от непълнолетни, се определят, след като се съобрази заменяването на наказанията по чл. 63.

(3) Давността за преследване започва от довършването на престъплението, при опит и приготовление - от деня, когато е извършено последното действие, а за престъпленията, които траят непрекъснато, както и за продължаваните престъпления - от прекратяването им.

Чл. 81. (1) Давността спира, когато започването или продължаването на наказателното преследване зависи от разрешаването на някой предварителен въпрос с влязъл в сила съдебен акт.

(2) Давността се прекъсва с всяко действие на надлежните органи, предприето за преследване, и то само спрямо лицето, срещу което е насочено преследването. След свършване на действието, с което е прекъсната давността, започва да тече нова давност.

(3) Независимо от спирането или прекъсването на давността наказателното преследване се изключва, ако е изтекъл срок, който надвишава с една втора срока, предвиден в предходния член.

Чл. 82. (1) Наложеното наказание не се изпълнява, когато са изтекли:

1. (изм., ДВ, бр. 153 от 1998 г.) двадесет години, ако наказанието е доживотен затвор без замяна или доживотен затвор;

2. петнадесет години, ако наказанието е лишаване от свобода повече от десет години;

3. десет години, ако наказанието е лишаване от свобода от три до десет години;

4. пет години, ако наказанието е лишаване от свобода по-малко от три години, и

5. две години за всички останали случаи.

(2) Давността за изпълнение на наказанието започва да тече от деня, когато присъдата е влязла в сила, а по отношение на наказанието, чието изпълнение е било отложено съгласно чл. 66 - от влизане в сила на присъдата или определението по чл. 68.

(3) Давността се прекъсва с всяко действие на надлежните органи, предприето спрямо осъдения за изпълнение на присъдата. След свършване на действието, с което се прекъсва давността, започва да тече нова давност.

(4) Независимо от спирането или прекъсването на давността наказанието не се изпълнява, ако е изтекъл срок, който надвишава с една втора срока, предвиден в алинея 1.

(5) (Нова, ДВ, бр. 28 от 1982 г.) Разпоредбата на предходната алинея не се прилага по отношение на глобата, когато за събирането й е образувано изпълнително производство.

Чл. 83. Амнистията заличава престъпния характер на определен вид извършени деяния или освобождава от наказателна отговорност и от последиците на осъждането за определени престъпления.

Чл. 84. (1) За престъпления, които се преследват по тъжба на пострадалия, наказателното преследване не се възбужда, макар давността да не е изтекла, ако не се подаде тъжба в шестмесечен срок от деня, когато пострадалият узнае, че престъплението е извършено.

(2) Ако пострадалият умре, преди да е изтекъл тоя срок, тъжбата може да се подаде от неговите наследници до изтичането му.

(3) За тези престъпления наказанието не се изпълнява, ако тъжителят е поискал това, преди да започне неговото изпълнение.

^ Глава десета 
РЕАБИЛИТАЦИЯ

Чл. 85. (1) (Предишен текст на чл. 85, ДВ, бр. 28 от 1982 г.) Реабилитацията заличава осъждането и отменя за в бъдеще последиците, които законите свързват със самото осъждане, освен ако в някое отношение със закон или указ е установено противното.

(2) (Нова, ДВ, бр. 28 от 1982 г.) Разпоредбата на предходната алинея не се прилага по отношение на осъдените за престъпления против мира и човечеството.

Чл. 86. (1) Реабилитацията настъпва по право в следните случаи:

1. когато лицето е осъдено условно, ако в изпитателния срок не е извършило друго престъпление, поради което следва да изтърпи отложеното наказание;

2. (изм., ДВ, бр. 92 от 2002 г ., бр. 103 от 2004 г.) когато е осъдено на лишаване от свобода до три години или на пробация, ако в течение на три години от изтичане на срока на наложеното с присъдата или намаленото с работа или помилване наказание не е извършено друго престъпление, наказуемо с лишаване от свобода или с по-тежко наказание;

3. когато е осъдено заедно или поотделно на глоба, обществено порицание или лишаване от права, ако в течение на една година от изпълнение на наказанието не е извършило друго престъпление от общ характер, и

4. когато е осъдено като непълнолетно, ако в течение на две години от изтърпяване на наказанието не е извършило друго престъпление от общ характер, за което му е наложено наказание лишаване от свобода.

(2) (Изм., ДВ, бр. 28 от 1982 г.) Реабилитацията по право не настъпва за престъпление, извършено от пълнолетно лице, което е било веднъж реабилитирано.

Чл. 87. (1) Вън от случаите по предходния член всеки осъден може да бъде реабилитиран от съда, който е издал присъдата като първа инстанция, ако в течение на три години от изтичане на срока на наложеното с присъдата или намалено с работа или помилване наказание не е извършил друго престъпление, наказуемо с лишаване от свобода или с по-тежко наказание:

1. ако е имал добро поведение и

2. ако при умишлено престъпление е възстановил причинените вреди.

(2) Съдът може да реабилитира осъдения и без да е възстановил причинените вреди, ако има за това уважителни причини.

(3) (Изм., ДВ, бр. 92 от 2002 г ., бр. 103 от 2004 г.) Когато наред с наказанието лишаване от свобода е наложено и наказание лишаване от права по чл. 37, ал. 1, точки 6 и 7, или пробация, за да се постанови реабилитация, трябва да е изтекъл срокът на това наказание. Когато е наложена глоба, тя трябва да е изплатена.

Чл. 88. Реабилитация може да се иска и от наследниците на осъдения след неговата смърт, ако той е имал право на това.

Чл. 88а. (Нов, ДВ, бр. 28 от 1982 г.)

(1) (Доп., ДВ, бр. 89 от 1986 г.) Когато от изтърпяването на наказанието е изтекъл срок, равен на този по чл. 82, ал. 1 и осъденият не е извършил ново умишлено престъпление от общ характер, за което се предвижда наказание лишаване от свобода, осъждането и последиците му се заличават независимо от предвиденото в друг закон или указ.

(2) Когато наложеното наказание лишаване от свобода е повече от една година и лицето не е освободено от изтърпяването му на основание чл. 66, срокът по ал. 1 не може да бъде по-малък от десет години.

(3) При условно осъждане и условно предсрочно освобождаване срокът по ал. 1 започва да тече от деня, в който е изтекъл изпитателният срок.

(4) (Нова, ДВ, бр. 89 от 1986 г.) Когато лицето е извършило две или повече престъпления, за които не е реабилитирано, осъждането и последиците му се заличават след изтичане на предвидените в предходните алинеи срокове за всички осъждания.

(5) (Предишна ал. 4, ДВ, бр. 89 от 1986 г.; изм., бр. 10 от 1993 г.) Разпоредбите на предходните алинеи не се прилагат по отношение на осъдените за тежки престъпления против републиката и за престъпления против мира и човечеството.

Глава единадесета 
^ ПРИНУДИТЕЛНИ МЕДИЦИНСКИ МЕРКИ

Чл. 89. По отношение на лице, извършило общественоопасно деяние в състояние на невменяемост или изпаднало в такова състояние преди постановяване на присъдата или през време на изтърпяване на наказанието, съдът може да постанови:

а) предаване на близките, ако поемат задължение за лекуването му под наблюдение на психо-неврологически диспансер;

б) принудително лекуване в обикновено психо-неврологическо заведение;

в) принудително лекуване в специална психиатрическа болница или в специално отделение в обикновено психо-неврологическо заведение.

Чл. 90. (1) Принудителното лекуване в обикновено психо-неврологическо заведение може да бъде постановено от съда по отношение на душевно болен, който с оглед на неговото психическо състояние и на характера на извършеното общественоопасно деяние се нуждае от болнични грижи и лекуване по принудителен ред.

(2) Принудителното лекуване в специална психиатрическа болница или в специално отделение може да бъде постановено от съда по отношение на душевно болен, който с оглед на своето психическо състояние и на характера на извършеното общественоопасно деяние се явява особено опасен за обществото или за своите близки. В тези случаи лицето се държи под усилен надзор, изключващ възможността то да извърши ново общественоопасно деяние.

Чл. 91. (1) Прекратяването и изменяването на постановената принудителна медицинска мярка става от съда, когато това се налага от настъпила промяна в състоянието на болния или от нуждите на неговото лекуване.

(2) Във всички случаи след изтичане на шестмесечен срок от настаняването в лечебното заведение съдът се произнася за прекратяване, продължаване или заменяване на принудителното лечение.

Чл. 92. (1) Когато престъплението е извършено от лице, което страда от алкохолизъм или от друга наркомания, съдът може наред с наказанието да постанови и принудително лекуване.

(2) Когато е наложено наказание без лишаване от свобода, принудителното лекуване се извършва в медицински заведения със специален лечебен и трудов режим.

(3) Принудителното лекуване на осъдените на лишаване от свобода се провежда през време на изпълнение на наказанието. Срокът за принудителното лекуване се приспада от срока на лишаването от свобода.

(4) Когато това е необходимо, съдът може да постанови лекуването да продължи и след освобождаването на осъдения от мястото за лишаване от свобода - в медицинските заведения, указани в алинея втора.

(5) Принудителното лекуване се прекратява от съда, когато неговото продължаване не е повече необходимо.

^ Допълнителна разпоредба

Обяснение на някои думи

Чл. 93. Указаните по-долу думи и изрази са употребени в този кодекс в следния смисъл:

1) "Длъжностно лице" е това, на което е възложено да изпълнява със заплата или безплатно, временно или постоянно:

а) служба в държавно учреждение, с изключение на извършващите дейност само на материално изпълнение;

б) (изм., ДВ, бр. 10 от 1993 г.; доп., бр. 62 от 1997 г., бр. 43 от 2005 г.) ръководна работа или работа, свързана с пазене или управление на чуждо имущество в държавно предприятие, кооперация, обществена организация, друго юридическо лице или при едноличен търговец, както и на частен нотариус и помощник-нотариус, частен съдебен изпълнител и помощник-изпълнител;

2) (Изм., ДВ, бр. 92 от 2002 г.) "Орган на власт" са органите на държавна власт, органите на държавно управление, органите на съдебната власт, както и служителите при тях, които са натоварени с упражняването на властнически функции;

3) "Представител на обществеността" е лице, посочено от обществена организация да упражнява въз основа на закона или на друг нормативен акт определена функция;

4) (Доп., ДВ, бр. 51 от 2000 г.) "Обществени имущества" са имуществата на държавата, на общините, на кооперациите, на обществените организации и на другите юридически лица, в които те участвуват;

5) "Официален документ" е този, който е издаден по установения ред и форма от длъжностно лице в кръга на службата му или от представител на обществеността в кръга на възложената му функция;

6) "Неистински документ" е този, на който е придаден вид, че представлява конкретно писмено изявление на друго лице, а не на това, което действително го е съставило;

7) (Доп., ДВ, бр. 50 от 1995 г.; изм., бр. 153 от 1998 г.) "Тежко престъпление" е това, за което по закона е предвидено наказание лишаване от свобода повече от пет години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна;

8) "Особено тежък случай" е този, при който извършеното престъпление с оглед на настъпилите вредни последици и на други отегчаващи обстоятелства разкрива изключително висока степен на обществена опасност на деянието и дееца;

9) "Маловажен случай" е този, при който извършеното престъпление с оглед на липсата или незначителността на вредните последици или с оглед на други смекчаващи обстоятелства представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на престъпление от съответния вид;

10) "Ближни" са съпрузите, възходящите, низходящите (включително осиновени, доведени и заварени), братята, сестрите и техните съпрузи, роднините по съребрена линия до IV степен;

11) "Военно време" е времето от обявяването на война или от фактическото започване на военни действия до обявяване на тяхното прекратяване;

12) (нова, ДВ, бр. 28 от 1982 г.) престъплението е извършено "от две или повече лица", когато в самото изпълнение са участвували най-малко две лица;

13) (нова, ДВ, бр. 28 от 1982 г.; изм., бр. 10 от 1993 г.) с международна защита се ползуват лицата, за които е предвидена такава защита в международен договор, по който Република България е страна.

14) (нова, ДВ, бр. 62 от 1997 г.; изм., бр. 21 от 2000 г.) "данъци в големи размери" са тези, които надхвърлят три хиляди лева, а "данъци в особено големи размери" са тези, които надхвърлят дванадесет хиляди лева.

15) (нова, ДВ, бр. 7 от 1999 г.) "Чуждо длъжностно лице" е това, което изпълнява:

а) служба в учреждение на чужда държава;

б) функции, възложени от чужда държава, включително от чуждо държавно предприятие или организация;

в) (доп., ДВ, бр. 92 от 2002 г.) служба или поръчение, възложени от международна организация, както и служба в международно парламентарно събрание или международен съд.

16) (нова, ДВ, бр. 21 от 2000 г.) "Наркотични вещества" са всички упойващи и психотропни вещества - високорискови и рискови - по смисъла на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.

17) (нова, ДВ, бр. 21 от 2000 г.; доп., бр. 92 от 2002 г.) "Прекурсор" е всяко вещество по смисъла на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и всяко химическо вещество по смисъла на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори.

18) (нова, ДВ, бр. 21 от 2000 г.; доп., бр. 92 от 2002 г.) "Незаконен трафик" е всяка незаконна дейност или действия, свързани с растения, съдържащи наркотични вещества, с наркотични вещества и прекурсори, с биологични, химически и радиационни оръжия, с взривни вещества, радиоактивни материали, токсични и химически вещества и техните прекурсори, с биологични агенти и токсини.

19) (нова, ДВ, бр. 21 от 2000 г.) "Аналог" е всяко вещество, което не е включено в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, но има сходен химически строеж с някое наркотично вещество и предизвиква аналогично действие в човешкия организъм.

20) (нова, ДВ, бр. 92 от 2002 г.) "Организирана престъпна група е структурирано трайно сдружение на три или повече лица с цел да вършат съгласувано в страната или чужбина престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години и чрез които се цели да се набави имотна облага. Сдружението е структурирано и без наличие на формално разпределение на функциите между участниците, продължителност на участието или развита структура.

21) (нова, ДВ, бр. 92 от 2002 г.) “Компютърна информационна система” е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява или един от елементите на което осигурява автоматична обработка на данни.

22) (нова, ДВ, бр. 92 от 2002 г.) “Компютърни информационни данни” е всяко представяне на факти, информации или понятия във форма, поддаваща се на автоматична обработка, включително такава програма, която е в състояние да направи така, че дадена компютърна система да изпълни определена функция.

23) (нова, ДВ, бр. 92 от 2002 г.) “Доставчик на компютърно-информационни услуги” е всяко юридическо или физическо лице, което предлага възможността за комуникация чрез компютърна система или което обработва или съхранява компютърни данни за тази комуникационна услуга или за нейните ползватели.

24) (нова, ДВ, бр. 92 от 2002 г.) “Платежен инструмент” е веществено средство, различно от законно платежно средство (банкнота или монета), позволяващо, поради специфичната си природа самостоятелно или във връзка с друго средство, на титуляря да прехвърля пари или парична стойност, като например дебитна карта, кредитна карта, електронно портмоне или друга карта, издадена от финансова институция, чек или пътнически чек.

Особена разпоредба

Чл. 94. Разпоредбите на общата част на този кодекс се прилагат и за престъпления, предвидени в други закони. ^ ОСОБЕНА ЧАСТ


НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКСОСОБЕНА ЧАСТ

Глава първа
^ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ РЕПУБЛИКАТА
(Изм. на загл., ДВ, бр. 10 от 1993 г.)

Р а з д е л  I
Измяна

Чл. 95. (Изм., ДВ, бр. 10 от 1993 г.; доп., бр. 50 от 1995 г.; изм., бр. 153 от 1998 г.) Който, с цел да бъде съборена, подровена или отслабена властта в републиката, участвува в извършването на опит за преврат за насилствено завземане на властта в центъра или по места, или в бунт, или във въоръжено въстание, се наказва с лишаване от свобода от десет до двадесет години, с доживотен затвор или с доживотен затвор без замяна.

Чл. 96. (1) (Изм., ДВ, бр. 41 от 1985 г., бр. 10 от 1993 г.; доп., бр. 50 от 1995 г.; изм., бр. 153 от 1998 г.) Който с цел да подрови или отслаби властта в републиката или да й създаде затруднения лиши от живот държавен или обществен деятел, се наказва с лишаване от свобода двадесет години, с доживотен затвор или с доживотен затвор без замяна.

(2) Който със същата цел причини тежка телесна повреда на такова лице, се наказва с лишаване от свобода от пет до петнадесет години.

(3) (Нова, ДВ, бр. 41 от 1985 г.; доп., бр. 50 от 1995 г.; изм., бр. 153 от 1998 г.) Който с целта по ал. 1 чрез палеж, взрив, наводнение или друго общоопасно деяние причини смърт на едно или повече лица, се наказва с лишаване от свобода от петнадесет до двадесет години, с доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.

Чл. 97. (Доп., ДВ, бр. 50 от 1995 г.; изм., бр. 153 от 1998 г.) Който с посочената в предходния член цел извърши общоопасно престъпление по чл. 349 или 350, се наказва с лишаване от свобода от десет до двадесет години, с доживотен затвор или с доживотен затвор без замяна.

Чл. 97а. (Нов, ДВ, бр. 41 от 1985 г.)

(1) Който с целта по чл. 96 задържи някого като заложник, чието освобождаване поставя в зависимост от изпълнението на определено условие от страна на държавата, на държавна или обществена организация или на трето лице, се наказва с лишаване от свобода от три до десет години.

(2) Когато в случаите по предходната алинея деецът заплашва, че ако поставеното от него условие не бъде изпълнено, ще причини смърт или тежка или средна телесна повреда на задържания, наказанието е лишаване от свобода от пет до петнадесет години.

^ Р а з д е л  II 
Предателство и шпионство

Чл. 98. (1) (Изм., ДВ, бр. 10 от 1993 г.) Който подбужда чужда държава или обществена група в чужбина към война или друго враждебно действие против републиката, се наказва с лишаване от свобода от пет до петнадесет години.

(2) (Изм., ДВ, бр. 10 от 1993 г.) Същото наказание се налага и на онзи, който извърши действие с цел да предизвика война или друго враждебно действие против републиката.

Чл. 99. (1) (Изм., ДВ, бр. 10 от 1993 г.; доп., бр. 50 от 1995 г.; изм., бр. 153 от 1998 г.) Който лиши от живот представител на чужда държава с цел да предизвика война или международни усложнения срещу републиката, се наказва с лишаване от свобода от десет до двадесет години, с доживотен затвор или с доживотен затвор без замяна.

(2) За тежка телесна повреда на такова лице със същата цел наказанието е лишаване от свобода от пет до петнадесет години.

Чл. 100. (1) (Изм., ДВ, бр. 10 от 1993 г.; доп., бр. 50 от 1995 г.; изм., бр. 153 от 1998 г.) Български гражданин, който във време на обявена или започната война, постъпи доброволно в редовете на неприятелска войска или въоръжена група или участвува във враждебно действие против републиката, или под каквато и да е форма премине на страната на неприятеля, се наказва с лишаване от свобода от десет до двадесет години, с доживотен затвор или с доживотен затвор без замяна.

(2) (Изм., ДВ, бр. 10 от 1993 г.) Същото наказание се налага и на български гражданин, който по какъвто и да е начин подпомага чужда държава или обществена група в чужбина при провеждане на военни или други враждебни действия против републиката.

Чл. 101. (1) (Изм., ДВ, бр. 10 от 1993 г.) Български гражданин, който напусне страната или откаже да се върне в страната с цел да се постави в услуга на чужда държава или на чужда организация, за да й служи във вреда на републиката, се наказва с лишаване от свобода от три до десет години.

(2) Ако деянието е извършено от военнослужещ, наказанието е лишаване от свобода от пет до петнадесет години.

Чл. 102. (1) (Изм., ДВ, бр. 10 от 1993 г.) Който с цел да намали отбранителната способност на републиката предизвика бунт или неподчинение в българската войска или бягство от нея, или със същата цел разстрои подготовката или снабдяването й, се наказва с лишаване от свобода от пет до петнадесет години.

(2) (Доп., ДВ, бр. 50 от 1995 г.; изм., бр. 153 от 1998 г.) Ако от деянието са настъпили тежки последици или ако то е извършено във военно време, наказанието е лишаване от свобода от десет до двадесет години, с доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.

Чл. 103. (Изм., ДВ, бр. 10 от 1993 г.) Който, изпълнявайки държавна служба или поръчение пред чуждо правителство или международна организация, умишлено ги води във вреда на републиката, се наказва с лишаване от свобода от десет до петнадесет години.

Чл. 104. (1) (Доп., ДВ, бр. 50 от 1995 г.; изм., бр. 153 от 1998 г., бр. 26 от 2004 г.) Който издаде или събира с цел да издаде на чужда държава или на чужда организация информация, представляваща държавна тайна, се наказва за шпионство с лишаване от свобода от десет до двадесет години, с доживотен затвор или с доживотен затвор без замяна.

(2) Ако деецът доброволно разкрие пред органите на властта извършеното престъпление, наказва се при смекчаващи обстоятелства.

(3) (Изм., ДВ, бр. 95 от 1975 г., бр. 99 от 1989 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 26 от 2004 г.) Информацията, представляваща държавна тайна, се определя със закон.

Чл. 105. (1) Който се постави в услуга на чужда държава или на чужда организация, за да й служи като шпионин, ако не е извършил деяние по предходния член, се наказва с лишаване от свобода от пет до петнадесет години.

(2) Деецът не се наказва, ако доброволно се разкрие пред органите на властта.

^ Р а з д е л  III 
Диверсия и вредителство

Чл. 106. (Доп., ДВ, бр. 50 от 1995 г.; изм., бр. 153 от 1998 г.) Който с цел да отслаби властта или да й създаде затруднения, унищожи или повреди обществени сгради, строежи, инсталации, съоръжения, транспортни или съобщителни средства или друго значително обществено имущество, се наказва за диверсия с лишаване от свобода от пет до петнадесет години, а в особено тежки случаи - с лишаване от свобода двадесет години, с доживотен затвор или с доживотен затвор без замяна.

Чл. 107. Който с цел да отслаби властта или да й създаде затруднения, разстройва или подравя промишлеността, транспорта, селското стопанство, паричната и кредитната система, други стопански отрасли или отделни стопански предприятия, като използува държавни учреждения, стопански предприятия или обществени организации, като възпрепятствува тяхната дейност, или като не изпълнява възложените му важни стопански задачи, се наказва за вредителство с лишаване от свобода от три до десет години, а в особено тежки случаи - с лишаване от свобода от пет до петнадесет години.

^ Р а з д е л  IV 
Други престъпления 
(Изм. на загл., ДВ, бр. 99 от 1989 г.)

Чл. 108. (Изм., ДВ, бр. 99 от 1989 г.)

(1) (Изм., ДВ, бр. 10 от 1993 г.) Който проповядва фашистка или друга антидемократична идеология или насилствено изменяне на установения от Конституцията на Република България обществен и държавен строй, се наказва с лишаване от свобода до три години или с глоба до тридесет лева.

(2) (Изм., ДВ, бр. 10 от 1993 г.) Който по какъвто и да е начин опетни герба, знамето или химна на Република България, се наказва с лишаване от свобода до една година или с глоба до десет лева.

Чл. 108а. (Нов, ДВ, бр. 92 от 2002 г.)

(1) Който с цел да създаде смут и страх в населението или да заплаши, или да принуди орган на властта, представител на обществеността или представител на чужда държава или на международна организация да извърши или пропусне нещо в кръга на неговите функции, извърши престъпление по чл. 115, 128, чл. 142, ал. 1, чл. 216, ал. 1, чл. 326, чл. 330, ал. 1, чл. 333, чл. 334, ал. 1, чл. 337, ал. 1, чл. 339, ал. 1, чл. 340, ал. 1 и 2, чл. 341а, ал. 1 - 3, чл. 341б, ал. 1, чл. 344, чл. 347, ал. 1, чл. 348, чл. 349, ал. 1 и 3, чл. 350, ал. 1, чл. 352, ал. 1, чл. 354, ал. 1, чл. 356е, ал. 1, чл. 356з, се наказва за тероризъм с лишаване от свобода от пет до петнадесет години, а когато е причинена смърт - с лишаване от свобода от петнадесет до тридесет години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.

(2) Който по какъвто и да е начин, пряко или косвено, събира или предоставя средства за осъществяване на деянието по ал. 1, като знае или предполага, че те ще бъдат използвани с такава цел, се наказва с лишаване от свобода от три до петнадесет години и глоба до тридесет хиляди лева.

(3) Предметът на престъплението по ал. 2 се отнема в полза на държавата, а ако липсва или е отчужден, присъжда се неговата равностойност.

Чл. 109. (1) (Изм., ДВ, бр. 99 от 1989 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 92 от 2002 г.) Който образува или ръководи организирана престъпна група, която си поставя за цел да извършва престъпления по тази глава, се наказва с лишаване от свобода до дванадесет години, но не повече от наказанието, предвидено за съответното престъпление.

(2) (Изм., ДВ, бр. 92 от 2002 г.) Който членува в такава организация или група, се наказва с лишаване от свобода до десет години, но не повече от наказанието, предвидено за съответното престъпление.

(3) (Доп., ДВ, бр. 95 от 1975 г.; изм., бр. 92 от 2002 г.) Участник в групата, който доброволно се предаде на органите на властта, разкрие всичко, което му е известно за групата и по този начин съществено улесни разкриването и доказването на извършени от нея престъпления, се наказва при условията на чл. 55.

(4) (Изм., ДВ, бр. 92 от 2002 г.) Не се наказва участник в групата, който доброволно се предаде на властта и разкрие организацията или групата, преди да е извършено от нея или от него друго престъпление.

Чл. 110. (Изм., ДВ, бр. 92 от 2002 г.) За приготовление към престъпление по чл. 95, 96, 99, 106, 107 и чл. 108а, ал. 1 наказанието е лишаване от свобода до шест години.

Чл. 111. (Отм., ДВ, бр. 99 от 1989 г.).

Чл. 112. (Отм., ДВ, бр. 99 от 1989 г.).

Чл. 112а. (Нов, ДВ, бр. 41 от 1985 г.; отм., бр. 99 от 1989 г.).

Чл. 113. (Отм., ДВ, бр. 99 от 1989 г.).

Допълнителни разпоредби

Чл. 114. (1) (Изм., ДВ, бр. 28 от 1982 г., бр. 92 от 2002 г., бр. 103 от 2004 г.) За престъпления по тази глава съдът може да постанови лишаване от права по чл. 37, ал. 1, т. 6 - 10.

(2) (Доп., ДВ, бр. 92 от 2002 г.) За престъпления по чл. 95 – 107, чл. 108а и 109 съдът може да постанови конфискация на част или на цялото имущество на виновния.


razdel-iv-rabochee-vremya-k-trudovomu-kodeksu-rossijskoj-federacii.html
razdel-iv-rabochee-vremya-statya-celi-i-zadachi-trudovogo-zakonodatelstva-celyami-trudovogo-zakonodatelstva-yavlyayutsya.html
razdel-iv-raspredelenie-rashodov-po-celyam-zadacham-i-programmam-doklad-o-rezultatah.html
razdel-iv-recenzenti-doktor-pedagogicheskih-nauk-dejstvitelnij-chlen-rao-professor-g-n-volkov-doktor-pedagogicheskih.html
razdel-iv-resursnoe-obespechenie-obrazovatelnogo-processa-mi-predstavlyaem-vashemu-vnimaniyu-publichnij-doklad.html
razdel-iv-sbalansirovannost-byudzhetov-postatejnij-kommentarij-k-byudzhetnomu-kodeksu-rossijskoj.html
 • abstract.bystrickaya.ru/10th-international-symposium.html
 • upbringing.bystrickaya.ru/lekciya-1-tema-ekonomicheskij-analiz-i-ego-rol-v-upravlenii-proizvodstvom.html
 • uchebnik.bystrickaya.ru/utverdit-plan-provedeniya-osnovnih-meropriyatij-severnogo-okruzhnogo-upravleniya-obrazovaniya-v-dni-osennih-shkolnih-kanikul-s-31-10-2011g-po-06-11-2011g-prilozhenie-1-2.html
 • universitet.bystrickaya.ru/tema-20-nasledstvennoe-pravo-6-chasov-kontrolnaya-rabota-1-var-2-var-3-var-ukazaniya-i-literatura-metodicheskie.html
 • writing.bystrickaya.ru/ekonomicheskij-analiz-raboti-selskohozyajstvennogo-predpriyatiya.html
 • paragraph.bystrickaya.ru/maksimalnaya-shirina-vklyucheniya-pb-10-574-03-pravila-ustrojstva-i-bezopasnoj-ekspluatacii-parovih-i-vodogrejnih.html
 • turn.bystrickaya.ru/osobennosti-adipokinovogo-profilya-i-metabolizma-kollagena-pri-razlichnih-variantah-techeniya-beremennosti-03-01-04-biohimiya.html
 • credit.bystrickaya.ru/perechenmeropriyatij-po-vipolneniyu-nauchno-issledovatelskih-i-opitno-konstruktorskih-rabot-na-2006-2008-godi.html
 • lektsiya.bystrickaya.ru/postanovlenie-pravitelstva-rossijskoj-federacii.html
 • control.bystrickaya.ru/chto-takoe-internet.html
 • letter.bystrickaya.ru/obrazovanie-1271-74-mln-rub-obshegosudarstvennie-voprosi-335-19-mln-rub.html
 • spur.bystrickaya.ru/lesson-12-prichitajte-tekst-i-obyasnite-zachem-ohrannik-poprosil-doroti-ee-druzej-nadet-zelenie-ochki-velikij-volshebnik.html
 • thesis.bystrickaya.ru/pri-taksacii-lesa-aerofotosnimki-m-1-10000-pri-i-ii-i-1-15000-1-20000-pri-iii-razryadah-lesoustrojstva-preimushestvenno-cvetnie-spektrozonalnie-ispolzuyut-d.html
 • studies.bystrickaya.ru/guchkov-aleksandr-ivanovich.html
 • uchebnik.bystrickaya.ru/uchebno-metodicheskij-kompleks-uchebnaya-disciplina-ekonomicheskaya-teoriya-specialnost-stranica-23.html
 • control.bystrickaya.ru/dokumenti-kommersant-04072006-119-str-2-gosduma-rf-monitoring-smi-4-iyulya-2006-g.html
 • abstract.bystrickaya.ru/236-harakternie-svojstva-osobennosti-i-harakteristiki-lichnosti-lidera-organizacii.html
 • upbringing.bystrickaya.ru/korol-e-a-socialno-ekonomicheskie-usloviya-sozdaniya-i-organizacii-deyatelnosti-federalnogo-kaznachejstva-v-rossii-finansi-i-kredit-problemi-metodologii-i.html
 • znanie.bystrickaya.ru/9214-polufabrikati-myasnie-i-kulinarnie-izdeliya-0251-nefteprodukti-svetlie-alternativnie-vidi-topliva.html
 • lektsiya.bystrickaya.ru/preobrazovaniya-strahovogo-dela-v-sovetskoj-rossii-referat-po-discipline-ekonomika-tema-referata-ekonomicheskaya.html
 • pisat.bystrickaya.ru/svidetelstvo-ob-oficialnoj-registracii-programmi-dlya-evm.html
 • report.bystrickaya.ru/ivanovskaya-oblast-informaciya.html
 • uchit.bystrickaya.ru/tema-uroka-metalli.html
 • composition.bystrickaya.ru/pogranichnie-psihicheskie-rasstrojstva-u-bolnih-perenesshih-travmu-golovnogo-mozga.html
 • klass.bystrickaya.ru/413-prakticheskoe-zanyatie-13-statisticheskij-priemochnij-kontrol-kachestva-produkcii-po-alternativnomu-priznaku.html
 • turn.bystrickaya.ru/perechen-meropriyatij-grazhdansko-patrioticheskoj-i-kraevedcheskoj-napravlennosti.html
 • shpargalka.bystrickaya.ru/vosmaya-lekciya-sushestvo-cheloveka-zapisi-iz-lekcii-v-rime-11-aprelya-1910-goda.html
 • turn.bystrickaya.ru/oplata-truda-informacionnij-byulleten-profsoyuza-284-2008-g.html
 • notebook.bystrickaya.ru/kniga-mirdada.html
 • institut.bystrickaya.ru/teologicheskaya-teoriya-prava.html
 • textbook.bystrickaya.ru/ili-kak-zhit-s-neuzhivchivim-suprugom.html
 • klass.bystrickaya.ru/81-vvedenie-generalnij-plan-zadonskogo-selskogo-poseleniya-azovskogo-rajona-rostovskoj-oblasti.html
 • lesson.bystrickaya.ru/naznachenie-programmi-programma-kursa-anglijskij-yazik-prednaznachena-dlya-uchashihsya-10-11-klassov-obsheobrazovatelnoj-shkoli-status-dokumenta-stranica-4.html
 • vospitanie.bystrickaya.ru/vzglyadi-fridriha-nicshe-na-obshestvo-i-gosudarstvo.html
 • vospitanie.bystrickaya.ru/zheke-osali-sharuashilii-bar-ekendg-turali-anitama-beru-memlekettk-krsetletn-izmett-pasporti.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.